تبلیغات

Code Center

اتاق خنده+ فقط بخند+مطلب طنز+ ترول+عكس های خنده دار + پست های فیسبوكی+ فقط خنده + جک جدید - لــواشــک
| | |

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 3 اسفند 1393
تــو مـغــازه یــه پـسـر بـچـه ی 6 5 سـالـه کـوچـولـو رو
دیـدم کـه داشـت هـمـیـنـجـوری گـریـه مـی کـرد و بـه
مـامـانـش
مـی گـفـت مـن از اون لــواشــک بـزرگـهـا مـی خـوام
مـامـانـش هـم بـهـش تـوجـه نـمـیـکـرد و مـی گـفـت
کـوفـت
بــخـوری ...ایـن صـحـنـه رو کـه دیـدم بـه چـشـمـای
مـعـصـومِ پـسـر بـچـه کـه پـر از اشـک شـده بـود
.
نـگـاه کـردم و یـه لـبـخـنـد ریـز و مـجـلـسـی زدم و
لــواشـک رو بـرداشـتـم و رفـتـم پـولـش رو بـه مـغـازه دار
دادم و
بـرگـشـتـم پـیش پـسـره کـه خـوشـحـال شـده بــود و بــا
لـبـخـند هـمـیـشـگـیـم بـسـتـه لــواشـک رو بـاز کـردم و
دسـتـم
رو دراز کـردم سـمـت پـسـره و آشـغـالـش رو دادم دسـتـش
و گـفــتـم دلـت بـســـــوزه مــن لــواشــک دارم و بـا
چـنـان مـلـچ مـلـوچـی شـروع کـردم لـواشـک رو لـیـس زدن
کـه بــچـه طـفـلـک از گـریـه کـبـود شـد و جــان بـه جـان
آفـریـن هـزار وسـیـصـد آفـریـن داشـت تـسـلـیم مـی کـرد
کـه مـامـانـش یـهـو 2تـا بـا کـیـف زد تـو سـرم و بـهـم
گـفـت
کـصـافـطِ آشـغـالِ عــوضـی مـگـه مـرض داری اشـک بـچـه
رو در مـیآری؟؟؟ و رفـت بـوسـش کــرد و بــراش
لــواشـک
خــریــد .....
کـوچـولـو , درسـتـه زیـاد گـریـه کـردی و مـن از مـامـانـت
کـتـک خـوردم ولـی تـنـهـا راهـی کـه بـه ذهـنـم رسـیـد
کـمـکـت
کـنـم بـه لـواشـک بـرسـی هـمـیـن بـود , مـنـو بـبـخـش !!!
ی
بـاشـد کـه کـمـی بـیـنـدیـشـیـم !!!
و مـن الله الـتـوفـیـق ,
تــسـبـیـح مــن کــــو ؟؟


ارسالی از احسان
آرشیو اتاق خنده
نظر سنجی
چطوری با وبلاگ اشنا شدی؟؟؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه